Запорізькі вчені готуються до відбудови зруйнованої війною економіки

Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA»  оприлюднила рейтинг університетів за результатами вступної кампанії 2022 року.

У рейтингу закладів вищої освіти за кількістю осіб, яких було зараховано на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів, Національний університет «Запорізька політехніка» посів 29 місце.

Як зазначається на сайті вишу, це результат плідної роботи всього колективу.

- Забезпечення високої якості освіти, наукові досягнення, розширення міжнародних зв'язків, ефективна комунікація з абітурієнтами, роботодавцями, бізнес-партнерами стало запорукою високої довіри суспільства до університету.

Цього року ми стали першим закладом вищої освіти в Запорізькому регіоні! - говориться в повідомленні.

Варто зазначити, що за результатами вступної кампанії 2021 року Національний університет «Запорізька політехніка» займав 56 місце.

Сьогодні підготовку здобувачів вищої освіти у виші здійснюють 60 кафедр, які функціонують на 13 факультетах.

Одна из них - кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Кафедра заснована у вересні 2015 року.

Вона створена на базі кафедри економіки та організації виробництва, яка була заснована ще у 1965 році і має свої традиції та досягнення в:

  • формуванні комплексних цільових програм розвитку Запорізького регіону,
  • розробці теоретичних питань приватизації підприємств,
  • вдосконаленні економічних відносин у виробництві,
  • розробці організаційно-економічних засад інноваційного розвитку регіону,
  • визначенні стратегічних та тактичних напрямків розвитку промислових підприємств.

Навчальний процес забезпечує науково-педагогічний персонал, до складу якого входить 80% докторів та кандидатів наук.

У прифронтовому Запоріжжі, попри гучні сирени та вибухи, продовжує розвиватися наука, адже після нашої Перемоги вкрай потрібно буде відновлювати економіку зраненої, але нескореної країни.

Так, на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності функціонує наукова школа «Сучасна стратегія розвитку суб’єкта господарювання як основа формування його економічної захищеності». Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 06. Економіка. Економічні науки.


Керівником–засновником школи є д.е.н., професор, завідувачка кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Алла Михайлівна Ткаченко.

Сьогодні школа об’єднує чотирьох докторів наук: Ткаченко А.М., Левченко Н.М., Пожуєва Т.О., Кійко С.Г.; 9 кандидатів наук, докторів філософії: Круглікова В.В., Плинокос Д.Д., Лоза С.П., Лівошко Т.В., Севастьянов Р.В., Ханенко А.В., Крайнік О.М., Бугрім О.Ю., Силенко С.А., аспірантів та здобувачів вищої освіти.

До основних наукових здобутків школи можна віднести:

  • представництво у спеціалізованих вчених радах (Ткаченко А.М. - член спеціалізованої вченої ради: Д 09.052.01 УДВНЗ «Криворізький національний університет» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами діяльності); Левченко Н.М. - член спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» (2016-2019); Плинокос Д.Д. - член спеціалізованої вченої ради Д 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (2017-2020);
  • опонування докторських та кандидатських дисертацій;
  • керівництво докторськими та кандидатськими дисертаціями (Коваленко О.В. «Формування механізму попередження загрози банкрутства на підприємствах», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 24.04. 2012 р. Інститут економіки промисловості НАН України; Іванова М. І., тема «Управління логістичною системою кластера промислових підприємств» спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 28.09. 2018 р. ДВНЗ «Криворізький національний університет", Лівошко Т. В. «Вплив економічної інформації на планування господарської діяльності підприємства», спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами, 20.12.2007 р. Приазовський державний технічний університет; Шляга О. В., тема «Інформаційне забезпечення системи управління машинобудування підприємств», спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та металургія) 28.11.2007 р. Приазовський державний технічний університет; Морщенок Т. С., тема «Стратегічне удосконалення управління персоналом», спеціальність 08.00.04 – Економіка підприємствами 24.04.2008 р. Приазовський державний технічний університет; Асмалова Г. Б., тема «Удосконалення амортизаційного механізму регулювання відтворення основних виробничих фондів підприємства» 25.06.2008 р., спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності), Приазовський державний технічний університет; Гугля М. В., тема «Управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, 29.04.2009 р. Приазовський державний технічний університет; Єлець О. П., тема «Антикризова складова управління машинобудівним підприємством», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 27.05.2009 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Бугрім О. Ю., тема «Удосконалення системи управління машинобудівних підприємств на основі реструктуризації», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування і металургія) 17.03.2016 р.; Єропутова О. О., тема «Методи планування і регулювання оборотного капіталу на машинобудування», спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)» 22.04.2010 р., Класичний приватний університет; Севастьянов Р.В. «Підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу», 2006, Криворізький технічний університет; Куташенко М. В., тема «Управління ризиками металургійних підприємств», спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 08.06.2010 р., Класичний приватний університет; Рожков В. О. тема «Формування системи управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств в ринкових умовах», спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності).

Зазначимо, що основними напрямами наукової тематики кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є: модернізація системи управління підприємств, інноваційний розвиток підприємств за ресурсо- та енергозберігаючими підходами, підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах трансформації до низько вуглецевої економіки, міжнародне співробітництво у забезпеченні сталого розвитку бізнесу тощо.